Rekrutacja

Grupa docelowa to 1300 osób pracujących w wieku 18 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do jednej z niżej wymienionych grup:
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby w wieku 50+
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby z obszarów miast średnich lub średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin »
Formularz zgłoszeniowy »
Obowiązek informacyjny RODO »
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem »

Plakat informacyjny:
wersja PDF »
wersja PNG »

Lista miast średnich województwa śląskiego »

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego