O projekcie

Projekt: „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – II edycja” realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2022 roku.

Cel Projektu

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego i/lub w zakresie ICT przez minimum 845 osób, w tym: 507 kobiet i 338 mężczyzn, minimum 338 osób w wieku 50+ i minimum 338 osoby o niskich kwalifikacjach, spośród objętych wsparciem 1300 osób, do 31.05.2022 r.

Planowane efekty

W ramach projektu zakłada się do 31.05.2022 r. nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 845 osób w wieku powyżej 18 roku życia, w tym:
• minimum 774 osoby w wieku 25+,
• minimum 338 osób w wieku 50+
• minimum 338 osoby o niskich kwalifikacjach

Wartość projektu: 5 069 584, 01 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 4 309 146, 41 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego